Verkeersschool Marcel van den Bergh vof. 
motorrijlesspijkenisse.nl

 

Leveringsvoorwaarden 2024.

Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel.

zero tolerance beleid
Verplichtingen van de rijschool:
Privacy beleid 2024 A.V.G is van toepassing
(algemene verordening gegevensbescherming)
Contact persoon uitvoering A.V.G + Veiligheidsmaatregelen
Willem van Kooten 06 252 11 511 willemvankooten@live.nl
Wij garanderen dat binnen onze Verkeersschool Marcel van den Bergh vof de privacywetgeving wordt nageleefd en dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt.

Cameratoezicht.
Onze vestiging is voorzien van camera's. Wij vinden het belangrijk voor de veiligheid van u en uw spullen, onze medewerkers en onze voertuigen en spullen. De camerabeelden worden na 3 weken verwijderd. Wij bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.

LEVERINGSVOORWAARDEN
_______________________________________
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met de verkeersschool als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze verkeersschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de verkeersschool en de leerlingen.

1. Vaste rij - instructeur voor de leerling tenzij er sprake is van overmacht.

2. Uitsluitend rij - instructeurs met een geldig instructiebewijs.

3. Alle les voertuigen zijn verzekerd met een dekking voor in- en opzittende.

4. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan of van de leerling welke niet door de normale afgesloten  verzekeringen wordt gedekt.

5. De rijschool staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is aangemeld bij de belastingdienst.

6. De rij - instructeur bepaalt in overleg met de leerling het moment van de aanvraag voor het praktijkexamen.

Hierbij hebben wij je persoonsgegevens nodig,
Machtiging via mijncbr.nl RS 2296N8, geboorte datum en je email adres.
Dit wordt uitsluitend gebruikt voor de aanvraag van je examens.
Privacy beleid 2024 is van toepassing algemene verordening gegevensbescherming.

7. Dat de tijdsduur van de overeengekomen rijles, inclusief de 10 minuten nabespreking volledig wordt benut.

Verplichtingen van de leerling:

1. De gereserveerde les dient vooruit betaald te worden.

 Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een maximale wachttijd van 10 minuten aangehouden)
Bij het niet verschijnen van de leerling (zonder telefonische afmelding) dient de volledige lesprijs betaald te worden.

2. Een rijles moet ten minste 48 uur voor de afgesproken tijd worden afgezegd, dit geldt ook bij ziekte. Dit mag alleen telefonisch. Wordt de rijles niet of binnen 48 uur  afgezegd dan dient de leerling de volledige lesprijs aan de rijschool te voldoen.

3. TELEFONISCHE AFMELDING VAN EEN RIJLES TOT, 48 UUR VOOR DE AFGESPROKEN TIJD IS, ALLEEN MOGELIJK DOOR DE LEERLING ZELF, WhatsApp en e-mails worden derhalve niet geaccepteerd als afmelding !

4. Indien de leerling de opleiding eenmalig voor een enige tijd wil onderbreken met een max. van 2 maanden, is dit in overleg met de verkeersschool Marcel van den Bergh vof mogelijk. De leerling dient dit schriftelijk en ondertekend te doen.

5. Bij een
vroegtijdige beëindiging van de samenwerking, door de leerling, worden er geen vooruit betaalde les en examengelden terugbetaald. De lessen zijn niet overdraagbaar naar derden.

Als de rijschool  besluit de samenwerking te beëindigen bij een voordeelpakket of losse lessen, 
worden de resterende lessen omgerekend naar de losse lessen met de geldende 
losse lesprijs minus administratiekosten.

• Indien de leerling een voordeel pakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse lestarief.

• De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of praktijkexamen gereserveerd of afgenomen worden. De verkeersschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Een voordeelpakket is één jaar geldig. Het gaat hierbij om de pakketten voor de opleiding rijbewijs B en rijbewijs A. De ingangsdatum is de datum van het tekenen van het inschrijfformulier.

6. De rijschool verzend de aanvraag voor het praktijk- en/of theorie examen, alleen nadat door de leerling, alle lesgelden en de examengelden zijn betaald.  Indien je examen is aangevraagd dient je regelmatig minimaal 1 x per week te blijven lessen om je vaardigheden en verkeersinzicht op een hoger niveau te houden.
Indien je niet regelmatig lest of stopt zijn wij genoodzaakt om je examen datum te verschuiven.

6a.Indien het examen niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen of bij mutatie van de examen datum, dan zijn alle kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.
7. De leerling verklaart dat hem/haar de bevoegdheid tot besturen van een motorvoertuig niet is ontzegd en zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd.

8. Na inschrijving bij onze rijschool wordt van jou verwacht dat je regelmatig lest, minimaal 1 x per week, indien wij niets meer van jou vernemen dan word je na een maand uitgeschreven. Hierbij vervalt ook het recht op lessen.

9. De leerling draagt altijd de juiste motorkleding volgens de CBR opgelegde eisen.

10. Het is verboden te rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen en/of stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden. De rij - instructeur zal hier op letten.

11. Indien de leerling schade toebrengt aan een motorvoertuig van de rijschool, dient er een schade vergoeding worden te verrekend 
van 100 euro.

12. Als er gelest wordt op de motor, dan is de leerling volgens de wet, de feitelijke en juridische bestuurder.
Wat inhoud dat als er een verkeersovertreding gemaakt wordt door de leerling, dat deze de opgelegde boete zelf dient te betalen, de rijschool is hiervoor niet aansprakelijk.

Na beëindiging van de samenwerken bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. u privacy gegevens worden dan zorgvuldig en veilige manier vernietigd.

  

 

Deze leveringsvoorwaarden zijn ondergebracht bij de KvK.

 

 


Einde pagina